Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- L.T.S: Thành phố Pleiku đang tập trung lãnh đạo việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ. Xung quanh vấn đề trên, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn đồng chí PHAN NGỌC ANH-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku.
 

Thành ủy Pleiku khen thưởng những điển hình học tập và làm theo gương Bác. Ảnh: T.N
Thành ủy Pleiku khen thưởng những điển hình học tập và làm theo gương Bác. Ảnh: T.N

- P.V: Xin đồng chí đánh giá kết quả 5 năm Đảng bộ TP. Pleiku thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh?

Đồng chí PHAN NGỌC ANH: 5 năm đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn TP. Pleiku. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên của các địa phương, cơ quan, đơn vị và gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong từng tổ chức Đảng, từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, sáng tạo của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt làm theo gương Bác, tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung của thành phố trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh...

- P.V: Để lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tập trung những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa đồng chí?

Đồng chí PHAN NGỌC ANH: Trước hết, Đảng bộ thành phố chú trọng lãnh đạo việc tổ chức quán triệt sâu rộng mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy  Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội từ thành phố đến cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05.

 

Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

Bên cạnh đó, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, cụ thể hóa thành kế hoạch cho từng năm trong toàn Đảng bộ. Trong đó, chú trọng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh-nhất là cho thế hệ trẻ, thanh-thiếu niên, học sinh, sinh viên. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến làm theo gương Bác gắn với việc sơ kết, tổng kết Chỉ thị số 05-CT/TW theo định kỳ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo quy định.

Đặc biệt, các cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở cần phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm mới phát sinh ở địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là những vấn đề trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

- P.V: Gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đồng chí có thể đề cập thêm một số giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ và hệ thống chính trị thành phố?

Đồng chí PHAN NGỌC ANH: Thành phố chú trọng lãnh đạo phát huy dân chủ thật sự trong Đảng, chế độ lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Nâng cao tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình. Xây dựng cấp ủy Đảng vững mạnh, nội bộ thực sự đoàn kết, thống nhất, gắn liền với đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy; giữ vững nền nếp, cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy. Coi trọng công tác xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức Đảng, gắn với thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên và tăng cường phát triển đảng viên mới, nhất là ở địa bàn khu dân cư; xây dựng thôn, làng, tổ dân phố vững mạnh toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX.

Các cấp ủy chú trọng rà soát, hoàn thiện quy chế quản lý cán bộ, thực hiện đúng quy trình công tác cán bộ, nhất là các khâu đánh giá, bổ nhiệm và giới thiệu vào các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cấp, luân chuyển cán bộ theo quy hoạch. Coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ. Tiếp tục đổi mới, trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển. Quan tâm quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số đã được đào tạo cơ bản, có triển vọng phát triển tốt. Phấn đấu đến năm 2020 có 100% cán bộ chủ chốt của thành phố có trình độ lý luận chính trị cao cấp và chuyên môn từ đại học trở lên, 100% cán bộ chủ chốt và cán bộ chuyên trách xã phường có trình độ lý luận chính trị và chuyên môn trung cấp trở lên (trong đó ở phường trình độ chuyên môn đại học 65% trở lên), quyết tâm xây dựng một đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- P.V: Xin cảm ơn đồng chí.

Thanh Nhật (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Thông qua “Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“ năm 2017, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“ trong nội bộ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh Gia Lai.
Kông Chro đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kông Chro đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(GLO)- Song song với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, thời gian qua, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“ luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể huyện Kông Chro triển khai nghiêm túc, có nền nếp, mang lại hiệu quả tích cực.
Ia Blang tích cực học tập và làm theo gương Bác

Ia Blang tích cực học tập và làm theo gương Bác

(GLO)- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa sâu rộng trong từng cán bộ, đảng viên và người dân xã Ia Blang (huyện Chư Sê), tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Chuyển biến tích cực trong việc học tập và làm theo gương Bác

Chuyển biến tích cực trong việc học tập và làm theo gương Bác

(GLO)- Tại buổi tọa đàm về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức mới đây, các đại biểu đã nêu lên những cách làm hay, sáng tạo ở địa phương, đơn vị. Trong đó, cấp ủy các cấp xác định những khâu đột phá để tạo sự chuyển biến, đồng thời tập trung nêu gương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả.
Học tập và làm theo lời Bác dạy về đại đoàn kết

Học tập và làm theo lời Bác dạy về đại đoàn kết

(GLO)- Trong bối cảnh đất nước ta đang bị đe dọa trước âm mưu xâm lược lần thứ hai của thực dân Pháp, thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ về đoàn kết các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên và miền Nam Trung bộ, Đại hội đoàn kết chống Pháp của các dân tộc thiểu số (DTTS) miền Nam Trung bộ khai mạc ngày 19-4-1946 tại Pleiku.
Thành phố Pleiku: Tổ chức Hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ"

Thành phố Pleiku: Tổ chức Hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ"

(GLO)- Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tại Trung tâm hoạt động thanh niên tỉnh, Ban Thường vụ Thành đoàn Pleiku vừa tổ chức vòng sơ khảo Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ“ năm học 2016-2017.
Quân đoàn 3 học theo Bác bằng những việc làm cụ thể

Quân đoàn 3 học theo Bác bằng những việc làm cụ thể

(GLO)- L.T.S: Nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày truyền thống Quân đoàn 3 (26-3), P.V Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng LÊ QUANG XUÂN-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn về công tác giáo dục, phát huy truyền thống đơn vị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đảng bộ huyện Đức Cơ Làm theo Bác bằng những việc cụ thể

Đảng bộ huyện Đức Cơ Làm theo Bác bằng những việc cụ thể

(GLO)- Khi triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và hiện nay là Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ đã yêu cầu các Đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động và kế hoạch phải cụ thể, sát thực tế ở địa phương, đơn vị. Đồng thời, tăng cường làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, có tác dụng thúc đẩy kinh tế-xã hội trên địa bàn phát triển, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
Phong cách Bác Hồ: Làm gương, lời nói đi đôi với việc làm

Phong cách Bác Hồ: Làm gương, lời nói đi đôi với việc làm

Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã cống hiến cho đời bao hình mẫu của những đạo đức quý báu, trong đó phong cách làm gương, lời nói đi đôi với việc làm là nguyên tắc lẽ sống hàng đầu có sức thuyết phục mạnh mẽ, thu phục lòng dân, mỗi người Việt Nam lấy đó soi sáng cho lý tưởng và hành động của mình.