Từ khóa: địa bàn chiến lược Tây Nguyên

Những người hồi sinh “vùng đất chết” - Kỳ 3: Phên giậu Tổ quốc không rào mà vững

Những người hồi sinh “vùng đất chết” - Kỳ 3: Phên giậu Tổ quốc không rào mà vững

Với phương châm “Vườn cây đến đâu tổ chức các cụm dân cư đến đó”, các cụm dân cư được tổ chức gắn với các khu sản xuất tập trung của các công ty, đội sản xuất, tạo thành một lực lượng lao động vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu, trở thành dải gắn kết liên hoàn kinh tế-xã hội với quốc phòng-an ninh (QP-AN), tạo nên phên giậu vững chãi nơi vùng biên cương Tổ quốc.
Binh đoàn 15: Xây dựng thế trận lòng dân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên

Binh đoàn 15: Xây dựng thế trận lòng dân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên

(GLO)- Gắn bó với dân là truyền thống của Binh đoàn 15, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong công tác lãnh đạo của các cấp ủy, là phương châm hành động của cán bộ, chiến sĩ, người lao động toàn Binh đoàn. Đây cũng là yếu tố cơ bản, quan trọng để Binh đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.