Từ khóa: công nghiệp hóa

Thủ tướng: Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh đã tác động toàn diện, sâu sắc đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

Thủ tướng: Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh đã tác động toàn diện, sâu sắc đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

(GLO)- Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó có chuyển đổi số và tăng trưởng xanh đã tác động toàn diện, sâu sắc đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trên các lĩnh vực với những khía cạnh chủ yếu.
Xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh

Xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh

(GLO)- Một trong những nội dung quan trọng được thảo luận, thông qua tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị“.
Lo cho dân ấm no, hạnh phúc

Lo cho dân ấm no, hạnh phúc

(GLO)- Diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ 3 về Công nghiệp 4.0 với chủ đề “Phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội bền vững thời kỳ hậu Covid-19 và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong kỷ nguyên số“ tổ chức hôm 6-12 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Quan tâm xây dựng nguồn lực con người

Quan tâm xây dựng nguồn lực con người

(GLO)- Xây dựng và phát huy nguồn lực con người là động lực quan trọng, là yếu tố quyết định đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Đặc biệt là khi chúng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Vấn đề đặt ra hiện nay là cần nhanh chóng hoàn thiện thể chế phát triển toàn diện con người trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ.