.
.

Gia Lai: Triển khai thi hành Luật Phòng-chống tham nhũng

Thứ Năm, 14/03/2019, 09:31 [GMT+7]
.
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành vừa ký ban hành Kế hoạch số 334/KH-UBND triển khai thi hành Luật Phòng-chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
 
Đây là kế hoạch cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21-1-2019, đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, dưới sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành chức năng ở Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai thi hành Luật. Đồng thời, đảm bảo từ ngày 1-7-2019, Luật được thực hiện đầy đủ, đồng bộ trên địa bàn tỉnh, thống nhất với việc triển khai thực hiện Luật trên cả nước.
 
Kế hoạch nêu rõ, đối với việc rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết và hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương triển khai rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác phòng-chống tham nhũng (hoàn thành việc rà soát trong quý III-2019); tham mưu cho UBND tỉnh hoặc hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố bãi bỏ, bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới cho phù hợp (thời gian thực hiện từ quý IV-2019).
 
Đối với việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật: phải tổ chức phổ biến rộng rãi các quy định của Luật, tổ chức thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong đó, Thanh tra tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh có trách nhiệm đăng tải, cập nhật toàn bộ nội dung Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật (khi được ban hành) trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương và các hình thức phù hợp để công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, nghiên cứu. Đồng thời, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật, gắn với vận động tăng cường ý thức chấp hành pháp luật về phòng-chống tham nhũng, ngăn ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
HÀ SỰ
 
.