.
.

Gia Lai: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Thứ Bảy, 06/10/2018, 13:46 [GMT+7]
.
(GLO)- Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai vừa tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho gần 60 đảng viên mới kết nạp ở các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.
 
 
Trao Chứng nhận và khen thưởng các học viên tiêu biểu. Ảnh: Thanh Nhật
Trao Chứng nhận và khen thưởng các học viên tiêu biểu. Ảnh: Thanh Nhật
 
Các đảng viên mới được tìm hiểu nội dung cơ bản các chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH của Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế, xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu rèn luyện xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Kết thúc khoá học, 100% học viên đạt yêu cầu đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai cấp chứng nhận, trong đó tỷ lệ học viên xếp loại giỏi chiếm 42,4% học viên và loại khá chiếm 55,9% học viên. Đồng thời tại Lễ bế giảng, có 6 học viên đạt thành tích tiêu biểu đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai khen thưởng.
 
Thanh Nhật
 
 
.