.

(GLO)- Để tiếp tục triển khai thực hiện chương trình bố trí dân cư giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành liên quan, UBND cấp huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
 

Làm nhà tái định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: T.N
Làm nhà tái định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: T.N

Đồng thời, tổ chức rà soát quy hoạch bố trí dân cư, đối tượng bố trí dân cư mới phát sinh, đặc biệt dân cư vùng thiên tai cấp bách và dân di cư tự do ở trong rừng; phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, tổng hợp đề xuất UBND tỉnh bổ sung vào Quy hoạch bố trí dân cư tỉnh giai đoạn 2017-2020. Hướng dẫn UBND cấp huyện được giao làm chủ đầu tư dự án, phương án bố trí dân cư triển khai thực hiện dự án đúng theo quy định của pháp luật, theo dõi biến động thường xuyên của dân di cư tự do. Chủ trì, phối hợp với sở ngành liên quan, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch vốn bố trí dân cư hàng năm. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn chủ đầu tư lồng ghép các dự án, phương án bố trí dân cư với các chương trình, chính sách khác trên địa bàn gắn với xây dựng nông thôn mới để nâng cao hiệu quả vốn đầu tư. Lồng ghép các dự án bố trí dân cư trên địa bàn gắn với xây dựng nông thôn mới, đảm bảo người dân tái định cư có điều kiện phát triển sản xuất và có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ.

Mặt khác, UBND tỉnh cũng yêu cầu, trước mắt sẽ ưu tiên bố trí đủ vốn và kịp thời để thực hiện Dự án bố trí dân cư  vùng sạt lở xã Ia Rsai huyện Krông Pa, cùng phương án bố trí dân cư vùng thiên tai và ổn định dân di cư tự do huyện Kông Chro đang thực hiện dở dang, để hoàn thành trong năm 2017. UBND các huyện, thị xã theo dõi, phát hiện sớm dân di cư tự do trên địa bàn, xử lý ngay những điểm nóng dân di cư tự do phá rừng làm nương rẫy, quản lý chặt chẽ nhân, hộ khẩu… Nếu để xảy ra điểm nóng về dân di cư tự do mà không giải quyết kịp thời, dứt điểm thì Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Thanh Nhật

.
Bình luận (0)
.
.