Từ khóa: “nói không với tảo hôn

Gia Lai triển khai hơn 30 mô hình nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Gia Lai triển khai hơn 30 mô hình nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Triển khai Tiểu dự án 2, Dự án 9 về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2021-2025” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: 2021-2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), tỉnh Gia Lai đã triển khai hơn 30 mô hình nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.