Từ khóa: Nhà nước Việt Nam

Coi trọng vai trò kiểm tra, giám sát của nhân dân

Coi trọng vai trò kiểm tra, giám sát của nhân dân

Nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng việc bảo đảm và thực thi dân chủ, nỗ lực triển khai nhiều chủ trương, chính sách bảo đảm các quyền dân chủ cho người dân. Trong đó việc quan tâm, coi trọng vai trò kiểm tra, giám sát của người dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của người dân trong thực tiễn.
Đưa đất nước tới những vận hội tươi sáng mới

Đưa đất nước tới những vận hội tươi sáng mới

Hôm nay 14-12, Đảng ta tổ chức hội nghị về công tác đối ngoại với quy mô toàn quốc nhằm đánh giá toàn diện kết quả công tác đối ngoại thời gian qua, đánh giá đúng tình hình khu vực và thế giới, nhận thức sâu sắc hơn đường lối đối ngoại mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định. Từ đó, đề ra nội dung, nhiệm vụ, giải pháp công tác đối ngoại thời gian tới.
Nhận diện bản chất của một số "giải thưởng nhân quyền"

Nhận diện bản chất của một số "giải thưởng nhân quyền"

Như đã thành thông lệ, gần đến Ngày Nhân quyền quốc tế (10/12) năm nay một số tổ chức, hội nhóm lại rùm beng trao cái gọi “giải thưởng nhân quyền“ cho vài ba người Việt Nam, rồi hết lời ca ngợi kẻ được “trao giải“. Tuy nhiên, với những ai quan tâm từ thực tế hoạt động và bản án mà kẻ được “trao giải“ đã phải nhận, không khó để nhận diện họ là ai. Ðồng thời, qua đó có thể thấy rõ hơn bản chất thật sự của một số giải thưởng mang danh nghĩa “nhân quyền“.
Đảm bảo quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng là hạt nhân trong khối đại đoàn kết dân tộc (bài 2)

Đảm bảo quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng là hạt nhân trong khối đại đoàn kết dân tộc (bài 2)

Đi ngược lại với cốt lõi văn hóa và giá trị đạo đức tốt đẹp của các tổ chức tôn giáo vốn luôn coi trọng đời sống “tốt đời, đẹp đạo“, hướng tới “Chân - Thiện - Mỹ“. Nhiều chức sắc, nhà tu hành đã kích động tín đồ, lợi dụng những bất cập trong các vấn đề chính trị, xã hội, các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để chống phá lại đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, một quốc gia vốn luôn coi trọng hòa bình, dân chủ, lấy yếu tố nhân văn làm bản thể cho mọi đường hướng phát triển.