Từ khóa: dân biết

Xã hội hóa công tác truyền thông

Xã hội hóa công tác truyền thông

Có thể xem việc chính quyền mời những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs) tham gia truyền thông chính sách là một "cú" vượt ngưỡng tư duy rất đáng hoan nghênh. Đó cũng là một cách thức sáng tạo để xã hội hóa công tác truyền thông chính sách.
Tôn trọng quyền làm chủ của người dân

Tôn trọng quyền làm chủ của người dân

(GLO)- Liên tiếp nhiều cán bộ lãnh đạo ở các bộ, ngành, địa phương bị kỷ luật vì vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, chuyên quyền độc đoán trong lãnh đạo. Tình trạng này cần được chấn chỉnh, khắc phục để tạo sự đồng thuận, tạo thành nguồn lực quan trọng phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.