.
.

Gia Lai: Quán triệt, triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Năm, 14/10/2021, 18:52 [GMT+7]
.

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Công văn số 548-CV/TU ngày 12-10-2021 về việc quán triệt, triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị

 

Ngày 16-8-2021, tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu rất quan trọng, với tiêu đề “Phát huy truyền thống đại đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN/hanoimoi
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN/hanoimoiNhằm quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong toàn hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; qua đó, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác MTTQ trong tình hình mới; đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”.

Đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội; tạo điều kiện thuận lợi và phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức thành viên trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh chung để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh. Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dường, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp tiếp tục đối mới nội dung, phương thức hoạt động, sắp xếp tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện nghiêm Thông báo số 1925-TB/TƯ, ngày 13-4-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Thông báo số 160-TB/TW, ngày 15-1-2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 8-12-2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp. Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu; hoạt động quản lý nhà nước, những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân; làm nòng cốt trong thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở. Quan tâm phát triển đoàn viên, hội viên ở địa bàn dân cư, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo.

Tăng cường công tác phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội với các hội quần chúng, các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp. Phối hợp kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận, Mặt trận và đoàn thể chính trị-xã hội. Phối hợp với các cơ quan nhà nước tiếp thu, trả lời ý kiến đóng góp, kiến nghị của Nhân dân; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân nhằm tạo sự gắn bó và tăng cường hơn nữa niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiếm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

 

KIỀU PHAN

 

.