.
.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Gia Lai: Nâng cao hiệu quả tham mưu về đại hội Đảng bộ các cấp

Chủ Nhật, 13/10/2019, 06:43 [GMT+7]
.
(GLO)- Từ năm 2016 đến nay, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Gia Lai đã tham mưu giúp Thường trực và Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao trong công tác tổ chức xây dựng Đảng tại địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.
 
 
 
 
Cùng với triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã tham mưu giúp Thường trực và Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo thực hiện chủ trương phân công cấp ủy viên cấp huyện về dự sinh hoạt chi bộ thôn, làng, tổ dân phố. Theo Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Huy Châu: “Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện đã phân công gần 2.900 lượt cấp ủy viên hàng tháng dự sinh hoạt chi bộ tại địa bàn được giao phụ trách, cùng với cấp ủy viên cấp xã hướng dẫn các chi bộ tổ chức sinh hoạt Đảng theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, góp phần nắm bắt tư tưởng của đảng viên, nhân dân và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng”.
 
Biểu quyết chỉ tiêu về công tác phát triển đảng viên. Ảnh: T.N
Biểu quyết chỉ tiêu về công tác phát triển đảng viên. Ảnh: T.N
 
Trong công tác phát triển đảng viên, ngành thường xuyên tham mưu cho Thường trực và Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo thực hiện việc tạo nguồn phát triển đảng bảo đảm chỉ tiêu kế hoạch của địa phương, đơn vị, cũng như Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được gần 9.900 đảng viên, riêng 9 tháng năm 2019 kết nạp hơn 1.300 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ tỉnh có hơn 59.000 đảng viên, 1.671 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố; trong đó 1.272 chi bộ có chi ủy, chiếm hơn 76%. Toàn tỉnh có hơn 1.000 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên, chiếm 60%; tỷ lệ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chiếm 17,5%. Cùng với đó, ngành đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tặng và truy tặng 5.481 huy hiệu Đảng cho đảng viên, xét duyệt và cấp hơn 9.000 thẻ đảng viên.
 
Cùng với hướng dẫn thực hiện nghiêm túc quy trình nhân sự trong công tác cán bộ, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quy hoạch, tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, quy hoạch các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND nhiệm kỳ 2021-2026 theo Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Ngành cũng đã tham mưu giúp Thường trực và Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
 
 Trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng ở vùng dân tộc thiểu số.  Ảnh: T.N
Trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng ở vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: T.N
 
Theo ông Huỳnh Quang Thái-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy: “Toàn tỉnh đã thực hiện sắp xếp bố trí Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện tại 17/17 địa phương; sắp xếp Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện tại 12/17 đơn vị; đồng thời sắp xếp tổ chức lại 126/1.226 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 166 cán bộ quản lý... Cùng với đó, đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với hơn 800 trường hợp, cắt giảm 1.653 biên chế và đã tách biên chế hội ra khỏi biên chế hành chính sự nghiệp, phấn đấu đảm bảo đạt tỷ lệ 10% theo Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị”.
 
Đặc biệt, trong năm nay, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 248-KH/TU về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đồng thời hướng dẫn cấp ủy cấp huyện thực hiện theo đúng tiến độ quy định.
 
Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Ngành sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tham mưu và thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Bên cạnh đó, tăng cường các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, gắn với thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế các cơ quan Đảng từ tỉnh đến cơ sở, nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược theo kế hoạch đề ra. Đề cao kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy và Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
 THANH NHẬT
 
 
 
.