Từ khóa: quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam