Từ khóa: không ai bị bỏ lại phía sau

Bảo vệ, thúc đẩy quyền con người để không ai bị bỏ lại phía sau

Bảo vệ, thúc đẩy quyền con người để không ai bị bỏ lại phía sau

Để thúc đẩy, bảo vệ quyền của các nhóm dễ bị tổn thương và nỗ lực nhằm đạt tới các mục tiêu phát triển bền vững, nhiều năm qua Việt Nam rất tích cực tham gia các điều ước quốc tế về quyền con người, bảo đảm chống bất bình đẳng, giảm đói nghèo với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, mục tiêu đó càng được quan tâm, chú trọng.