.
.

Đề xuất mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 22/06/2022, 16:06 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 20-6, UBND tỉnh Gia Lai có Tờ trình số 1304/TTr-UBND đề nghị HĐND tỉnh khóa XII ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

 

Theo đó, đối tượng áp dụng là các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc lập, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình.

 

  Diện mạo nông thôn xã Ia Yeng (huyện Phú Thiện) ngày càng khởi sắc. Ảnh: Nguyên Hương
Diện mạo nông thôn xã Ia Yeng (huyện Phú Thiện) ngày càng khởi sắc. Ảnh: Nguyên Hương


Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình. Cụ thể, đối với các huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới hỗ trợ từ ngân sách trung ương, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 96% tổng dự toán công trình, dự án được đầu tư đối với các huyện đối tượng 1 (ngân sách trung ương 70%, ngân sách địa phương 26%); hỗ trợ tối đa 93% tổng dự toán công trình, dự án được đầu tư đối với các xã đối tượng 2 (ngân sách trung ương 70%, ngân sách địa phương 23%) và hỗ trợ tối đa 90% tổng dự toán công trình, dự án được đầu tư đối với các xã đối tượng 3 (ngân sách trung ương 70%, ngân sách địa phương 20%). Riêng công trình, dự án phát triển y tế được hỗ trợ 100% (ngân sách trung ương 70%, ngân sách địa phương 30%). Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa cho một công trình, dự án không quá 70% đối với các huyện miền núi.

Đối với các huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới hỗ trợ từ ngân sách địa phương tối đa 96% tổng dự toán công trình, dự án được đầu tư đối với các xã đối tượng 1; hỗ trợ tối đa 93% tổng dự toán công trình, dự án được đầu tư đối với các xã đối tượng 2 và hỗ trợ tối đa 90% tổng dự toán công trình, dự án được đầu tư đối với các xã đối tượng 3. Đối với các xã, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 96% tổng dự toán công trình, dự án được đầu tư đối với xã đối tượng 1; hỗ trợ tối đa 93% tổng dự toán công trình, dự án được đầu tư đối với xã đối tượng 2 và hỗ trợ tối đa 90% tổng dự toán công trình, dự án được đầu tư đối với xã đối tượng 3. Riêng trường học và trạm y tế xã được hỗ trợ 100%. Công trình dự án phát triển y tế, trường học, trạm y tế xã đề xuất được hỗ trợ 100% từ ngân sách nhà nước để đảm bảo phục vụ công tác an sinh xã hội, phục vụ cộng đồng.

Mức huy động đóng góp tự nguyện của người dân, cộng đồng và các nguồn vốn hợp pháp khác đối với các huyện, xã đối tượng 1 là 4%; đối với các xã, huyện đối tượng 2 là 7%; các xã, huyện đối tượng 3 là 10% (bình quân khoảng 6%, có công trình, dự án an sinh xã hội được hỗ trợ 100%), đảm bảo khả năng hoàn thành mức huy động đóng góp tự nguyện của người dân và cộng đồng.

 

HÀ SỰ

 

 

 

.