.
.

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Kon Tum

Thứ Sáu, 05/04/2019, 16:38 [GMT+7]
.
Tỉnh Kon Tum triển khai cụ thể, thực chất 3 đột phá chiến lược, nhất là về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
 
Để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, sáng 5/4, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum khảo sát thực tiễn triển khai thực hiện Cương lĩnh về xây dựng phát triển đất nước (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011- 2020.
 

 

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.
 
Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, ông Nguyễn Xuân Thắng nhận định, Kon Tum đã quán triệt, cụ thể hóa và có cách làm phù hợp với Cương lĩnh về xây dựng phát triển đất nước (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và tổ chức thực hiện đạt nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế địa phương tăng trưởng tương đối khá.
 
Theo đó, Đề án cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh tỉnh Kon Tum đến năm 2020” đã phát huy tác động tích cực.
 
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý trong điều kiện kinh tế- xã hội, tiềm năng, lợi thế của tỉnh; giảm dần tỷ trọng nông nghiệp và chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; giải quyết tốt chính sách dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp bước đầu đạt kết quả nhất định.
 
Tỉnh đã xây dựng được vùng chuyên canh sâm Ngọc Linh khoảng 500ha và bước đầu có sản phẩm công nghiệp chế biến. Kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội được đẩy mạnh đồng bộ và hiệu quả hơn.
 
Tỉnh Kon Tum triển khai cụ thể, thực chất 3 đột phá chiến lược, nhất là về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, đặc biệt đối với các dân tộc ít người tại chỗ. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội đảm bảo.
 
Quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn ổn định; xử lý có hiệu quả các điểm nóng về đất đai, tôn giáo. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội đạt kết quả tích cực. Hợp tác với các tỉnh nam Lào và đông bắc Campuchia đạt kết quả tốt.
 
Ông Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc.
 
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Chú trọng xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và các nghị quyết Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng. Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đạt kết quả bước đầu. Niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền được nâng lên. Ông Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đổi mới của địa phương.
 
“Các đồng chí cho rằng, đối với Kon Tum không thể bám mãi chuyện cây cao su hay cà phê. Vấn đề là giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích gắn liền với điều kiện lịch sử và với thực tiễn phát triển phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Câu chuyện ở đây là chúng ta lựa chọn, tìm tòi để hình thành ra các sản phẩm mới hướng tới chế biến công nghiệp. Nghị quyết về ba vùng động lực cho thấy tính chỉ đạo rất tập trung. Một sáng tạo thứ ba tôi thấy rất là hay về vai trò nêu gương. Các đồng chí cụ thể hóa đối với các đồng chí ủy viên Ban thường vụ, cụ thể hóa đối với các đồng chí ủy viên Ban chấp hành”- Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.
 
Ông Nguyễn Xuân Thắng cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, như, cơ cấu kinh tế của địa phương chuyển dịch còn chậm; tăng trưởng kinh tế chưa vững chắc, chưa huy động tốt các nguồn lực, động lực tăng trưởng; giảm nghèo chưa thật bền vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị còn một số khó khăn, vướng mắc. Đồng thời gợi mở cách tiếp cận mới, cách làm mới để Kon Tum phát triển nhanh, bền vững hơn trong những năm tới; ghi nhận những kiến nghị của tỉnh báo cáo Tiểu ban Văn kiện.
 
Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên