.

(GLO)- Đó là nội dung Quyết định số 965/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai về phê duyệt Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.
 

Chú trọng phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp. Ảnh: T.N
Chú trọng phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp. Ảnh: T.N

Những chỉ tiêu Gia Lai thực hiện là tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 23,06%/năm và chiếm 16% trong cơ cấu ngành nông nghiệp theo giá hiện hành. Sản lượng thịt hơi các loại đạt 135.330 tấn, mật ong 1.000 tấn, trứng đạt 35 triệu quả, sữa tươi đạt 300 triệu lít, lợn giống thương phẩm xuất bán hàng năm khoảng 1,1 đến 1,2 triệu con, tăng quy mô và tỷ trọng chăn nuôi trang trại và công nghiệp đạt 30%.  Đến  năm 2025 tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân của ngành chăn nuôi đạt 10,17%/năm trong giai đoạn 2021-2025 và chiếm 20% trong cơ cấu ngành nông nghiệp theo giá hiện hành. Sản lượng thịt hơi các loại đạt 217.100 tấn, mật ong 1.250 tấn, trứng đạt 45 triệu quả, sữa tươi đạt 500 triệu lít, lợn giống thương phẩm xuất bán hàng năm khoảng 1,6 triệu con. Tăng quy mô, tỷ trọng chăn nuôi trang trại và công nghiệp đạt 40%.

GiaLai sẽ thực hiện phát huy tối đa các lợi thế phát triển chăn nuôi gia súc trang trại, chuyển đổi từ chăn nuôi phân tán, quy mô nhỏ sang sản xuất hàng hóa theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp trên cơ sở có quy hoạch vùng chăn nuôi trang trại. Phát triển chăn nuôi gia súc gắn kết chặt chẽ và đồng bộ từ khâu chăn nuôi, giết mổ, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm, đồng thời ứng dụng nhanh các tiến bộ kỹ thuật về giống, thức ăn, thú y, quy trình nuôi dưỡng để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm. Tạo môi trường thuận lợi cho ngành chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững với cơ chế chính sách phù hợp để xây dựng trang trại chăn nuôi gia súc tập trung, khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư nghiên cứu khoa học kỹ thuật, sản xuất giống chất lượng cao, xây dựng cơ sở giết mổ chế biến thịt gia súc, cơ sở sản xuất thức ăn; phát triển đồng  bộ chăn nuôi gắn với các biện pháp bảo vệ môi trường. Phát triển chăn nuôi ổn định, bền vững, tăng dần tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp, đưa Gia Lai vào nhóm những tỉnh có ngành chăn nuôi phát triển.

Riêng tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh sẽ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành đạt 7,73%/năm và chiếm 26% trong cơ cấu ngành nông nghiệp theo giá hiện hành. Sản lượng thịt hơi các loại  đạt 319.860 tấn, mật ong 1.450 tấn, trứng đạt 60 triệu quả, sữa đạt 700 triệu lít, lợn giống thương phẩm xuất bán hàng năm khoảng 1,9 triệu con. Đồng thời, sẽ tăng quy mô, cùng tỷ trọng chăn nuôi trang trại và công nghiệp đạt 55%.

Thanh Nhật

.
Bình luận (0)
.
.