Từ khóa: Luật đất đai sửa đổi

Luật Đất đai sửa đổi: "Tách bạch lợi ích quốc gia, lợi ích doanh nghiệp"

Luật Đất đai sửa đổi: "Tách bạch lợi ích quốc gia, lợi ích doanh nghiệp"

Trong những tồn tại bất cập của Luật Đất đai 2013, hiện nổi lên vướng mắc lớn nhất, đó là xác định đâu là việc thu hồi vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội và khung giá đất. Điều này thấy rõ trong phần lớn khiếu nại tố cáo hiện nay tập trung ở lĩnh vực đất đai, thì tranh chấp xung đột trong thu hồi đất chiếm tỷ trọng lớn hơn cả.