Bổ sung Khoản 2, Điều 6 Quyết định số 1091/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TỈNH GIA LAI                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 1234/QĐ-UBND                              Gia Lai, ngày 5 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH
 

Về việc Bổ sung Khoản 2, Điều 6 Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 8-11-2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai quy định xét tuyển dụng giáo viên năm học 2013-2014

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 

Căn cứ Điều 127 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12-4-2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25-12-2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28-12-2012 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức,

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:
 

Điều 1. Bổ sung Khoản 2, Điều 6, Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 8-11-2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định xét tuyển dụng giáo viên năm học 2013-201, nội dung như sau:

Bổ sung cách xác định người trúng tuyển theo thứ tự xếp dưới Điểm 2.2 và trên Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 6, Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 8-11-2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định xét tuyển dụng giáo viên năm học 2013-2014: “Người hợp đồng làm việc có thời gian công tác liên tục từ đủ 3 năm trở lên tại vị trí cần tuyển dụng, đã quen việc, được cơ quan sử dụng đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và có văn bản đề nghị xét tuyển của thủ trưởng cơ quan, đơn vị”.

Điều 2. Giao cho Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện quy định tại Điều 1 quyết định này và gia hạn thời gian kết thúc nộp hồ sơ; Sở Giáo dục-Đào tạo, UBND cấp huyện cụ thể hóa danh mục vị trí cần tuyển dụng theo từng đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng để người dự tuyển dụng biết nộp hồ sơ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 2-12-2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 6, Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 8-11-2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định xét tuyển dụng giáo viên năm học 2013-2014.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo, Chủ tịch UBND cấp huyện và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;                                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);                                           CHỦ TỊCH
- TT HĐND tỉnh;                                                          Đã ký
-  Ban TCTU;
- Sở Nội vụ;
- Sở GD-ĐT, UBND cấp huyện;                            Phạm Thế Dũng
- Báo Gia Lai, Đài PTTH tỉnh (đưa tin);
- Website tỉnh;
- Lưu VT/ NC.

Có thể bạn quan tâm

Phê duyệt Kế hoạch phòng-chống dịch bệnh động vật

Phê duyệt Kế hoạch phòng-chống dịch bệnh động vật

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 104/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phòng-chống dịch bệnh động vật và thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2017. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và PTNT là đơn vị chủ quản triển khai, Chi cục Chăn nuôi và Thú y là đơn vị thực hiện.
Thanh tra kiểm tra doanh nghiệp không quá một lần/năm

Thanh tra kiểm tra doanh nghiệp không quá một lần/năm

(GLO)- Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 239/UBND-NC. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành liên quan của tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về công tác thanh kiểm tra doanh nghiệp hàng năm, cũng như tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.
Tăng cường bảo hộ quyền tác giả

Tăng cường bảo hộ quyền tác giả

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
Ban hành Kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng bắp

Ban hành Kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng bắp

(GLO)- Tỉnh Gia Lai là địa phương được Trung ương hỗ trợ 100% về giống để chuyển đổi từ đất trồng lúa chuyển sang trồng bắp theo Quyết định số 915/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với tổng kinh phí do Trung ương hỗ trợ gần 12,7 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã có Quyết định số 978/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng bắp từ vụ Đông Xuân năm 2016-2017 đến vụ Đông Xuân năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo một số nhiệm vụ liên quan Tết Đinh Dậu 2017

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo một số nhiệm vụ liên quan Tết Đinh Dậu 2017

(GLO)- Trên cơ sở thực hiện tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ liên quan Tết Đinh Dậu-năm 2017, UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo các dịch vụ công thông suốt để phục vụ đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong dịp Tết. Tổ chức các hoạt động đón năm mới thiết thực, tiết kiệm, lành mạnh, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục tập quán của địa phương.
Ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng

Ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng (GPXD) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước là chủ đầu tư xây dựng công trình, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác cấp GPXD trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, quy định rõ về điều kiện cấp GPXD, cấp GPXD có thời hạn, phân cấp thẩm quyền cấp và điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi GPXD…