Từ khóa: Bí thư Huyện ủy Chư Pưh

Chư Pưh: “Điểm sáng” về tạo nguồn, phát triển đảng viên

Chư Pưh: “Điểm sáng” về tạo nguồn, phát triển đảng viên

(GLO)- Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm đến công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhờ triển khai hiệu quả các giải pháp, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới của huyện hàng năm đều vượt chỉ tiêu đề ra.
Chư Pưh chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Chư Pưh chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ huyện Chư Pưh luôn chú trọng triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“ trong nội bộ. Qua đó, hệ thống chính trị từng bước được củng cố và kiện toàn.
Chư Pưh: Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng

Chư Pưh: Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng

(GLO)- Những năm qua, Huyện ủy Chư Pưh (Gia Lai) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn các chi bộ; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của địa phương.