.

(GLO)- Trong những năm qua, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới luôn được các cấp các ngành của tỉnh quan tâm và triển khai tích cực.
 

Ảnh: Minh Thi
Ảnh: Minh Thi

Theo đó, năm 2017 đã phê duyệt danh sách 22 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và đăng ký thành phố Pleiku hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017, đồng thời cũng đã giao kế hoạch vốn và phân bổ bổ sung 10 tỷ đồng nguồn ngân sách tỉnh cho Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Bên cạnh đó tỉnh cũng đã ban hành quy định nội dung thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới áp dụng trên địa bàn tỉnh, kế hoạch tuyên truyền Chương trình xây dựng nông thôn mới, kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới... giai đoạn 2017-2020.

Đến nay, toàn tỉnh có 30 xã đạt chuẩn/184 xã thực hiện chương trình, chiếm 16,3% số xã.

Minh Thi

.
Bình luận (0)
.
.