.
(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc 1 ngày (từ sáng 2-9 đến hết ngày 2-9-2018). 
 
 
 
Đồng thời, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị-xã hội được nghỉ liên tục từ ngày 1 đến 3-9-2018.
 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến người lao động và nhân dân biết, thực hiện.
 
.