.

(GLO)- Sau khi Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW, ngày 10-10-2014  về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn thay thế Hướng dẫn số 10-HD/BTCTW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục chỉ đạo Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện rà soát lại những xã, phường, thị trấn đã thành lập chi bộ cơ quan nhưng chưa đảm bảo theo Hướng dẫn 28-HD/BTCTW để xem xét cho giải thể nhằm tăng cường đảng viên cho các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, làng, tổ dân phố; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị cấp xã và cấp thôn.
 

Ảnh internet
Ảnh internet

Đối với những xã, phường, thị trấn đủ điều kiện để thành lập chi bộ cơ quan, Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng quy chế hoạt động của chi bộ, bảo đảm theo quy định của Điều lệ Đảng. Toàn tỉnh hiện có 8 xã, thị trấn thành lập chi bộ cơ quan theo Hướng dẫn 28-HD/BTCTW, chiếm 4% tổng số xã, phường, thị trấn. Trong đó, Đảng bộ huyện Chư Pah có 1 đơn vị (xã Ia Mơ Nông), Đảng bộ huyện Chư Prông 2 đơn vị (xã Bàu Cạn, thị trấn Chư Prông), Đảng bộ huyện Kbang 3 đơn vị (thị trấn Kbang, xã Đak  Hlơ, xã Kon Pne), Đảng bộ huyện Krông Pa 1 đơn vị (thị trấn Phú Túc), Đảng bộ huyện Đak Pơ 1 đơn vị (thị trấn Đak Pơ).

Nhìn chung, việc thực hiện mô hình chi bộ cơ quan đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở trong lãnh đạo, quản lý trực tiếp đội ngũ cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn. Mặt khác, nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của đảng viên trong việc xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội vững mạnh, làm cơ sở cho việc triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế-xã hội của địa phương. Nhiều chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn vừa phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng, vừa thể hiện vai trò lãnh đạo, yếu tố hạt nhân chính trị ngay tại cơ quan xã, phường, thị trấn, góp phần tích cực vào việc lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, đảng viên chi bộ cơ quan bao gồm các đồng chí là cán bộ chủ chốt của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội nên việc tổ chức sinh hoạt Đảng, việc quản lý, theo dõi, phân công công tác cho đảng viên được triển khai thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ hơn. Công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên ở chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao được triển khai thường xuyên, đúng thực chất. Việc trao đổi, học tập kinh nghiệm và tham gia ý kiến giữa các đảng viên là cán bộ, công chức của các cơ quan Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội ở xã, phường, thị trấn được thực hiện trực tiếp thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ thuận lợi hơn; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình công tác được kịp thời tháo gỡ; những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên được phát hiện và uốn nắn kịp thời. Nội quy, quy chế làm việc của từng cơ quan trong hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn được thực hiện nghiêm túc hơn.

 

Đến nay, toàn tỉnh có 115/222 xã, phường, thị trấn đủ điều kiện và đã thành lập chi bộ cơ quan (đạt 51,8%) với 1.091 đảng viên (chiếm 4,2% tổng số đảng viên ở xã, phường, thị trấn). Trong đó, có 82 chi bộ cơ quan xã với 694 đảng viên, đạt 44,1%; 24 chi bộ phường với 282 đảng viên, đạt 100%; 9 chi bộ thị trấn với 115 đảng viên, đạt 75%.

Việc quản lý, theo dõi, giúp đỡ quần chúng vào Đảng được các chi bộ cơ quan thường xuyên và sâu sát hơn nên công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới là lực lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn có nhiều thuận lợi. Thông qua sinh hoạt chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn hàng tháng, chi bộ kịp thời nắm bắt tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ban, ngành, đoàn thể về các phong trào ở khu dân cư.

Ngọc Hải

.