Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cách mạng Tháng Tám là cuộc cách mạng dựa vào lòng yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dân cả nước cùng đứng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa, lật đổ nền quân chủ chuyên chế tồn tại hàng bao thế kỷ, xóa bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến gần 100 năm và lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa-nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đây là nhà nước kiểu mới đầu tiên ở Đông Nam Á.
 

Có được thành quả to lớn này là do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận thức đầy đủ về sức mạnh của nhân dân làm nên sức mạnh của Đảng, đề ra đường lối chiến lược, giương cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và dân chủ, đáp ứng đúng nguyện vọng của đại đa số nhân dân, đã thu hút được mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt thành phần, tôn giáo, đảng phái, ai có lòng yêu nước thương nòi thì tham gia. Mặt khác, Đảng ta nhạy bén trong xác định thời cơ, chuẩn bị kỹ lực lượng cách mạng, kết hợp đúng đắn giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, nhanh chóng chỉ đạo chớp lấy thời cơ, kịp thời phát động quần chúng đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Nhờ thế mà sức mạnh của toàn dân được nhân lên gấp bội, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước một cách nhanh, gọn, hạn chế đổ máu và thành công triệt để.

Cách mạng Tháng Tám diễn ra cách đây 71 năm, nhưng tầm vóc và ý nghĩa thời đại của nó vẫn còn nguyên giá trị trong bước đường phát triển của dân tộc Việt Nam hiện tại và tương lai. Nó đã chấm dứt một thời kỳ lâu dài cả dân tộc sống dưới chế độ áp bức, bóc lột để bước vào thời kỳ lịch sử khác, với một chế độ chính trị, xã hội mới mà con người thật sự làm chủ vận mệnh của mình, đồng thời góp phần quan trọng vào tiến trình cách mạng thế giới, phá vỡ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân, đế quốc và chứng minh cho thế giới thấy rõ tính chất chính nghĩa của cuộc chiến đấu vì độc lập dân tộc. Trong Cách mạng Tháng Tám, bài học về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và về phát huy lòng yêu nước, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa sâu sắc, cơ bản, có tầm quan trọng quyết định nhất, mang ý nghĩa phổ biến và luôn cần thiết cho mọi thời kỳ cách mạng. Giá trị chân lý này đã được Đảng ta tiếp tục phát huy mạnh mẽ trong 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, cũng như trong hòa bình và thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước và đã gặt hái được nhiều thành quả quan trọng.

Trong bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và quốc tế ngày nay đã có những thay đổi căn bản, Đảng ta khẳng định, cách mạng nước ta đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới, đồng thời cũng gặp phải những khó khăn, thách thức. Để nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, Đảng ta chỉ ra rằng, cùng với quyết tâm chính trị, hơn bao giờ hết, phải phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại bằng đường lối đại đoàn kết, gắn với việc thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch hóa trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; động viên và tổ chức cho mọi tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc, ra sức phấn đấu thực hiện có hiệu quả chính sách của Đảng.

Nếu như trong Cách mạng Tháng Tám, Đảng chủ trương xây dựng lực lượng cách mạng, chủ động đón thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền, thì ngày nay, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đủ đức-tài, có khả năng nắm bắt, đón đầu, làm chủ được vận mệnh của đất nước là quan trọng hàng đầu. Cho dù khó khăn do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nền kinh tế nước ta chịu sức ép cạnh tranh gay gắt từ nhiều phía, các thế lực thù địch tìm mọi cách chống phá, đe dọa đến sự toàn vẹn lãnh thổ và sự ổn định phát triển của đất nước, nhưng nếu biết tranh thủ thời cơ, tận dụng những yếu tố thuận lợi, những nhân tố mới nhất định chúng ta sẽ vượt qua thách thức, đưa đất nước tiếp tục tiến lên, vững bước trên con đường đổi mới.
Cách mạng Tháng Tám thành công đã mở ra cho đất nước nói chung, Gia Lai nói riêng một giai đoạn cách mạng mới, đem lại niềm tự hào, niềm hạnh phúc trong đời sống tinh thần của nhân dân các dân tộc, làm bệ phóng cho tỉnh nhà phát triển bền vững.

*Tài liệu tham khảo:TCCS

Gia Lai

Có thể bạn quan tâm