Phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Quyết định số 854-QĐ/TU phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh năm 2023.

Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng là cấp trưởng, cấp phó và dự nguồn cấp trưởng, cấp phó các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp cấp huyện (tương đương) trở lên và cán bộ chuyên trách cấp xã; cấp ủy viên cấp cơ sở; công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị của tỉnh (gồm cả công chức cấp xã).

Nội dung là đào tạo, bồi dưỡng trình độ, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành; những vấn đề về thực tiễn công tác liên quan đến nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức danh, vị trí việc làm và yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Theo kế hoạch, đào tạo cao cấp lý luận chính trị có 469 chỉ tiêu; hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị có 14 chỉ tiêu; đào tạo trung cấp lý luận chính trị có 1.387 chỉ tiêu; bồi dưỡng có 7.255 chỉ tiêu. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được bố trí từ nguồn ngân sách của Trung ương, ngân sách tỉnh, kinh phí của cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức thực hiện.

Việc đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa, nâng cao trình độ các mặt cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo mục tiêu, yêu cầu tại Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28-6-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh Gia Lai đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0 và thời kỳ đẩy mạnh đổi mới, phát triển, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước, của tỉnh hiện nay và trong thời gian tới. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25-1-2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Từ chức khi không đủ khả năng, uy tín

Từ chức khi không đủ khả năng, uy tín

Quy định 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, ĐV giai đoạn mới (gọi tắt là Quy định) do TBT Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành ngày 9-5-2024 gồm 6 điều với 21 điểm, quy định cụ thể các yêu cầu, tiêu chí chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên.