Từ khóa: Lễ khánh thành

Tự lực, tự cường để đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Tự lực, tự cường để đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, tự lực, tự cường là truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Nhờ tự lực, tự cường mà trải qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, chúng ta đã tồn tại và ngày càng phát triển vững mạnh. Ngày nay, trước diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đan xen nhiều cơ hội và thách thức, tự lực, tự cường là yếu tố quan trọng góp phần phát triển phồn vinh đất nước.