(GLO)- Trong đời sống văn hóa của người dân tộc thiểu số, cồng chiêng đã trở thành biểu tượng sống của họ. Cồng chiêng gắn bó mật thiết với cuộc sống của các tộc người Tây Nguyên, là tiếng nói của tâm linh, tâm hồn con người, để diễn tả niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, trong lao động và sinh hoạt hàng ngày.
 
.
 
.