.

(GLO)- Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên vừa ký Quyết định số 278-QĐ/TU về việc thành lập báo cáo viên Tỉnh ủy khóa XV (nhiệm kỳ 2015-2020). Theo đó, toàn tỉnh có 43 báo cáo viên Tỉnh ủy bao gồm một số đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan.

 Hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc.
Hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc.

Theo quy chế, báo cáo viên Tỉnh ủy có nhiệm vụ trực tiếp tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình thời sự trong nước và thế giới; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong xây dựng, phát triển quê hương, đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; định hướng tư tưởng và hướng dẫn dư luận xã hội, góp phần xây dựng, củng cố sự thống nhất tư tưởng, hành động trong Đảng và sự đồng thuận xã hội. Thường xuyên, trực tiếp đối thoại với người nghe, kịp thời giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đấu tranh phê phán, bác bỏ những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch...

Duy Lê

.
Bình luận (0)
.
.