.

Chỉ thị số 10/CT-UBND tỉnh Gia Lai

Về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 của ngành Giáo dục và Đào tạo

Thứ Ba, 27/08/2013, 15:09 [GMT+7]
.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về triển khai thực hiện chương trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục-đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước; thực hiện Chỉ thị số 3004/CT-BGD-ĐT ngày 15-8-2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014; trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu toàn ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh, các ngành, các cấp thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:


- Tập trung chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 3004/CT-BGD-ĐT ngày 15-8-2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014.

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có kết quả các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 5-12-2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung hcọ cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn; Chương trình số 49-CTr-TU ngày 19-3-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29-10-2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Chỉ đạo hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục huy động nguồn lực, tập trung đầu tư để nâng dần tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia; mở rộng diện học sinh được 2 buổi/ngày, nhất là ở cấp mầm non, tiểu học; quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh dân tộc thiểu số, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; tiếp tục tổ chức tốt việc thí điểm mở lớp 10 cho học sinh dân tộc thiểu số tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương và Trường THPT Pleiku; triển khai đúng tiến độ đề án dạy và học tiếng Anh trong trường phổ thông và đề an phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2011-2015.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dạy và học; tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; đẩy mạnh giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục hướng nghiệp; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các nhà trường; đổi mới kiểm tra, đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông.

- Chủ động thực hiện các giải pháp phù hợp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban ngành, các đoàn thể xã hội để khắc phục và ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng học sinh bỏ học, hiện tượng bạo lực trong học đường, đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên; thực hiện nghiêm quy định về dạy thêm, học thêm; tăng cường công tác quản lý thu chi, chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị và tổ chức các hoạt động giáo dục; tăng cường kiểm tra, giám sát các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở giáo dục đào tạo, xử lý nghiêm các vi phạm gắn với việc xem xét trách nhiệm quản lý và danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân thủ trưởng cơ sở giáo dục để xảy ra các tiêu cực và thông báo công khai trước công luận.

- Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố tập trung nguồn vốn đầu tư để phấn đấu trong năm học 2013-2014 xây dựng được 50% số phòng học mầm non còn thiếu của địa phương theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2620/UBND-KTTH ngày 8-8-2013.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với nhà giáo và học sinh, nhất là các chế độ, chính sách về học phí, hỗ trợ chi phí học tập quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ; việc thực hiện cấp sách, vở cho học sinh thuộc hộ nghèo; hỗ trợ gạo cho học sinh theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg; hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các chế độ, chính sách đối với học sinh bán trú, nội trú…

- Tiếp tục triển khai thực hiện sáng tạo, có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị gắn với đặc thù của ngành giáo dục.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Đảm bảo đủ cơ sở trường lớp cho việc tiếp nhận học sinh trong năm học mới, mở rộng đối tượng học 2 buổi/ngày và tăng tỷ lệ trẻ ăn bán trú; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học trong trường học; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ thực hiện tốt việc tuyển dụng và bố trí đủ giáo viên, cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu dạy học theo quy định của nàh nước.

- Đảm bảo huy động trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo, trẻ 5 tuổi đến trường và trẻ 6 tuổi được vào lớp 1 đạt tỷ lệ cao nhất. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các đoàn thể xã hội cùng với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tich cực vận động và thực hiện các giải pháp tích cực để tất cả các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt có nguy cơ bỏ học đến trường ngay từ đầu năm học mới và thướng xuyên quan tâm để ngăn ngừa hiện tượng học sinh bỏ học.

- Thực hiện tốt quy hoạch và phát triển mạng lưới trường học và đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục trên địa bàn; quan tâm xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; củng cố kết quả phổcập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở; triển khai thực hiện đúng tiến độ đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

- Trong năm học 2013-2014, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố phải ưu tiên đầu tư xây dựng 50% số phòng học mầm non còn thiếu và năm học 2014-2015 xây dựng số phòng học còn lại để chấm dứt tình trạng thiếu phòng học cho học sinh bậc mầm non theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2620/UBND-KTTH ngày 8-8-2013.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban chuyên môn, các xã, phường, thị trấn, các trường học trên địa bàn tổ chức thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với nhà giáo và học sinh, sinh viên, nhất là các chế độ, chính sách về học phí, hỗ trợ chi phí học tập quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ; việc thực hiện cấp sách, vở cho hcọ sinh thuộc hộ nghèo; hỗ trợ gạo cho học sinh theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg; hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các chế độ, chính sách đối với học sinh bán trú, nội trú…

3. Các sở, ban ngành theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành giáo dục có liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2013-2014.

4. Sở Thông tin Truyền thông, Báo Gia Lai, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tốt việc tuyên truyền, phổ biến những nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2013-2014 để nhân dân trong tỉnh biết và hưởng ứng.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể của tỉnh phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về hoạt động giáo dục và đào tạo để các hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân biết, tích cực tham gia thực hiện.

6. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở, ban ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện chỉ thị này.

TM. Ủy ban Nhân dân tỉnh
Chủ tịch


Đã ký

Phạm Thế Dũng

Bình luận (0)
.
.