(GLO)- Năm 2009, huyện Chư Pưh được tách ra từ huyện Chư Sê theo Nghị quyết số 43/NQ-CP của Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 1-1-2010. Trải qua chặng đường 10 năm thành lập, huyện Chư Pưh đã từng bước vượt qua khó khăn, thử thách và đạt được những kết quả khả quan. Kinh tế chuyển dịch cơ cấu hợp lý; cơ sở hạ tầng được đầu tư, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của huyện; văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống, tinh thần của nhân dân được nâng lên.
 
.

 

.
.