.
.

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Y Thanh Hà Niê Kđăm

Chủ Nhật, 16/05/2021, 14:29 [GMT+7]
.

(GLO)- Lời Tòa soạn: Vừa qua, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai đã công bố danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh. Nhằm giúp cử tri lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để bầu vào Quốc hội, Báo Gia Lai điện tử lần lượt trích đăng chương trình hành động của các ứng cử viên. Dưới đây là chương trình hành động của ông Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

 

  Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm.
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm.

Với niềm vinh dự và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trước Đảng, Quốc hội, trước cử tri cả nước nói chung và cử tri tỉnh Gia Lai nói riêng, tôi xin hứa, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Tham gia tích cực và hiệu quả vào các hoạt động của Quốc hội. Tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó, mật thiết với Nhân dân, với cử tri. Luôn lắng nghe, chủ động nắm bắt và phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, cử tri với Quốc hội, đề xuất với Đảng, Quốc hội, Chính phủ quan tâm, ban hành các cơ chế chính sách, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt khu vực Tây Nguyên, nơi có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng-an ninh. Quan tâm và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

2. Thực hiện tốt nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cử tri, nghiên cứu và kiến nghị của đồng bào các dân tộc báo cáo với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác dân tộc; thẩm tra dự án luật, pháp lệnh về chính sách dân tộc; thực hiện quyền giám sát thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực dân tộc, việc thi hành chính sách dân tộc, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ có liên quan đến công tác dân tộc; tham gia việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có chính sách dân tộc… Tích cực tham gia đóng góp vào việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và những chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, địa bàn đặc biệt khó khăn nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

3. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện; thực hiện tốt việc nêu gương, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống. Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, kiến thức để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội. Thường xuyên giáo dục, nhắc nhở gia đình, người thân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

4. Với cương vị là Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, tôi sẽ cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp, đẩy mạnh thực hiện chủ trương cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả và giữ vững vai trò nòng cốt và dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đề xuất với Đảng, Quốc hội các chủ trương, hoàn thiện và ban hành các luật đồng bộ, phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, đóng góp tích cực thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng-an ninh của đất nước.

5. Tham gia có hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai. Tích cực tham gia và đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu để đến năm 2025, xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc và đến năm 2030 trở thành vùng động lực của khu vực Tây Nguyên, có vị trí quan trọng trong khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; phối hợp giải quyết các vấn đề xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; thực hiện tốt chính sách dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; đồng thời quan tâm phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số.

Với niềm vinh dự và trách nhiệm của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Gia Lai, nếu được sự tín nhiệm của cử tri, sự giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, Ủy ban bầu cử và cử tri tỉnh Gia Lai, sự cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao nhất tôi sẽ hoàn thành chương trình hành động của mình.

 

.