Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong Dự thảo Báo cáo có ghi “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân phát huy tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; củng cố, mở rộng tổ chức phát triển đoàn viên, hội viên, tổ chức nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận động có hiệu quả thiết thực…”.
Để thực hiện tốt vấn đề nêu trên, thì việc tiếp tục đổi mới hoạt động là rất quan trọng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
Ảnh: Thanh Nhật
Ảnh: Thanh Nhật
Thành tựu trong 5 năm tuy lớn, song như Dự thảo Báo cáo chính trị đã nêu hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vẫn còn mang tính hành chính. Điều này đã ảnh hưởng không ít đến sự phát triển ở từng cơ sở, dẫn tới vẫn còn đói nghèo; vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa ở một số nơi chưa khởi sắc.
Một thực tế là không ít địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, mặt trận, đoàn thể còn bất cập về số lượng, trình độ và năng lực, chậm đổi mới về nội dung, phương pháp hoạt động. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia vào tổ chức còn thấp. Mối quan hệ giữa mặt trận và các đoàn thể với tổ chức đảng, chính quyền ở một số nơi thiếu chặt chẽ, chưa phát huy có hiệu quả sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác vận động quần chúng, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, vùng dân di cư tự do tuy có quan tâm nhưng chưa tạo sự chuyển biến thật sự, chưa chú ý xây dựng lực lượng nòng cốt trong các phong trào cách mạng của quần chúng… Do đó chưa nắm bắt kịp thời mọi diễn biến ở những vùng này.
Nguyên nhân của tình trạng trên là do phương thức lãnh đạo của Đảng ở một số nơi chậm đổi mới, chưa chú trọng nghiên cứu những vấn đề thực tiễn đang đặt ra; tình trạng xa dân, không sát cơ sở, thiếu trách nhiệm của một số bộ phận cán bộ vẫn còn.
Từ cách nhìn nhận đó, thiết nghĩ, cần đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể, trước hết phải tiếp tục quán triệt và thực hiện Tư tưởng Hồ Chí Minh và những quan điểm của Đảng về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân. Phải đi sâu, đi sát cơ sở, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân giải quyết khó khăn, kịp thời xử lý những mâu thuẫn phát sinh trong thực tế.
Tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân thông qua việc đề ra các chủ trương, chính sách hợp lòng dân... Thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp, triển khai có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Việc đổi mới phương thức hoạt động là rất cần thiết để hướng mạnh về cơ sở, chú trọng việc bảo vệ chính đáng và chăm lo xây dựng đời sống cho đoàn viên, hội viên; xây dựng các tổ chức này thật sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.
Nhật Thy