(GLO)- Tây Nguyên đang bước vào đỉnh điểm mùa khô, do đó nhiều cánh đồng bị thiếu nước, cây cối khô héo và cánh đồng Đak Trang, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cũng chung tình trạng trên. Theo thống kê, hiện cánh đồng có gần 40 ha lúa và cà phê của người dân các làng: Groi 1, Groi 2, Groi Vét, Dur... Trong đó có hơn 10 ha lúa và cà phê có nguy cơ thiếu nước. 

 

.
.
.