(GLO)- Tại Gia Lai, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai “Xây dựng TP. Pleiku theo hướng đô thị thông minh” để tạo cơ sở, tiền đề cho việc xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh.
 

.
 
.
.