Lan tỏa văn hóa đọc từ sự kiện chia sẻ sách bằng tiếng Anh