Gia Lai 48h: Đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội gắn với triển khai có hiệu quả Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị

(GLO)- Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng sự nỗ lực của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, Gia Lai đang đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch Covid-19 gắn với triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6-10-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng-an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các video khác