.

(GLO)- Sáng 18-6, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đối tượng 3 khóa 84 với sự tham gia của 71 học viên.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, từ ngày 18 đến 30-6, các học viên được tiếp thu những chuyên đề với những nội dung chính như: Những vấn đề cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng; công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng-an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...

Anh Huy

.