.

(GLO)- Sáng 16-6, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng. Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
 

Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Qua 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý để triển khai hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Đặc biệt, công tác triển khai thực hiện Luật Quốc phòng đã giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của pháp luật về nhiệm vụ quốc phòng, kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ.

Hàng năm, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Số lượng các đối tượng được bồi dưỡng năm sau luôn cao hơn năm trước, chất lượng ngày càng được nâng lên. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí và luân chuyển cán bộ được chú trọng; đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, những vấn đề xã hội bức xúc được quan tâm giải quyết… Công tác xây dựng cơ quan Quân sự, Công an, Biên phòng vững mạnh toàn diện, có đủ trình độ, năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng không ngừng được quan tâm. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo hướng vững mạnh, rộng khắp, không ngừng nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ….

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Luật Quốc phòng thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục nghiên cứu, phát hiện những bất cập, chồng chéo trong quá trình thực hiện để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình để quá trình thực hiện được thông suốt và hiệu quả. Đồng thời tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng-an ninh trong tình hình mới. Phải xây dựng được tiềm lực về kinh tế, tiềm lực về quốc phòng, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng. Đặc biệt xây dựng cho được thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân để phát huy được sức mạnh nội tại của từng địa phương…

Anh Huy

.