.
.

(GLO)- Ngày 18-9, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai có Thông báo số 266/TB-BCĐ về cấp độ dịch tính đến 17 giờ cùng ngày. 

 

 

Theo đó, toàn tỉnh, 17 huyện, thị xã, thành phố, 220 xã, phường, thị trấn có cấp độ dịch thuộc cấp độ 1 (mức bình thường mới). 

 

Toàn tỉnh Gia Lai tiếp tục duy trì mức bình thường mới. Ảnh: Phương Vi
Toàn tỉnh Gia Lai tiếp tục duy trì mức bình thường mới. Ảnh: Phương Vi

 

Ban Chỉ đạo tỉnh giao Sở Y tế cập nhật cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh và các biện pháp áp dụng tương ứng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, hệ thống phần mềm Gia Lai-Phòng-chống dịch Covid-19 và trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

 

Các huyện, thị xã, thành phố tự đánh giá các xã, phường, thị trấn trên địa bàn để triển khai các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh (cơ quan Thường trực-Sở Y tế) để cập nhật dữ liệu, thông tin thống nhất toàn tỉnh. 

 

Các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ cấp độ dịch được công bố để triển khai các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong lĩnh vực và địa bàn phụ trách. 

 

PHỤ LỤC CẤP ĐỘ DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI 

 

PHƯƠNG VI

 

 

 

 
.