.
.

Gia Lai còn 45.688 hộ nghèo, 33.866 hộ cận nghèo theo tiêu chí mới

Thứ Tư, 08/06/2022, 09:50 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 7-6, UBND tỉnh Gia Lai có Báo cáo số 67/BC-UBND về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo mới phát sinh năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025.

 

Cụ thể, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, tổng số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh là 45.688 hộ, chiếm tỷ lệ 12,09% tổng số hộ dân cả tỉnh. Trong đó, số hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số là 40.475 hộ, chiếm 25,58% tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh.

 

Gia Lai còn 45.688 hộ nghèo, 33.866 hộ cận nghèo. Ảnh: Anh Huy
Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo mới phát sinh năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn Gia Lai. Ảnh: Anh Huy


Tổng số hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 là 33.866 hộ, chiếm 8,96% tổng số hộ dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, số hộ cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số là 24.839 hộ, chiếm 15,70% tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh.

Về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh mới năm 2022 như sau: Tổng số hộ nghèo 45.965 hộ, chiếm 12,16% tổng số hộ dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, số hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số 40.724 hộ, chiếm 25,72% tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh. Tổng số hộ cận nghèo 34.077 hộ, chiếm 9,02% tổng số hộ dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, số hộ cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số  24.964 hộ, chiếm 15,77% tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh.

Số hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh mới năm 2022 so với cuối năm 2021: Số hộ nghèo tăng 277 hộ, trong đó, số hộ nghèo dân tộc thiểu số tăng 249 hộ. Số hộ cận nghèo tăng 211 hộ; trong đó, số hộ cận nghèo dân tộc thiểu số
tăng 125 hộ.


Tổng hợp kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số năm 2021
 

KIỀU PHAN
 

.