.
.

Huy động nguồn lực xây dựng TP. Pleiku phát triển toàn diện, bền vững

Thứ Tư, 05/08/2020, 06:40 [GMT+7]
.
(GLO)- Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đây là tiền đề quan trọng để thành phố tiếp tục hướng đến những mục tiêu cao hơn. 
 
 
Những thành tựu quan trọng
 
Nắm chắc thời cơ, phát huy các yếu tố thuận lợi, tranh thủ tối đa sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp, các ngành, TP. Pleiku đã triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2015-2020. Đến nay, thành phố đã cơ bản thực hiện đạt và vượt 20 nhóm chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI đề ra.
 
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc TP. Pleiku đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện thành công 2 nhiệm vụ quan trọng được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, đó là: hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) cấp thành phố và nâng cấp TP. Pleiku lên đô thị loại I trực thuộc tỉnh trước năm 2020.
 
Trong 5 năm qua, cơ cấu kinh tế của thành phố chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 10,14%. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch phù hợp, tăng nhanh tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế; đến năm 2020, ngành dịch vụ chiếm 52,92%, công nghiệp-xây dựng chiếm 43,16%, nông nghiệp chiếm 3,92%.
 
Thương mại-dịch vụ phát triển nhanh về quy mô và chất lượng; giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng bình quân 11,12%/năm; đặc biệt, hoạt động du lịch có chuyển biến, số lượng khách du lịch và doanh thu tăng lên hàng năm. Công nghiệp-xây dựng có tốc độ phát triển khá, tạo việc làm và đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước; đến năm 2020, giá trị sản xuất ngành công nghiệp-xây dựng gấp 1,6 lần so với năm 2015, tăng bình quân 9,76%/năm... Thu ngân sách nhà nước theo phân cấp tăng bình quân 13,04%/năm. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 83,2 triệu đồng/năm (tăng gấp 2,1 lần so với đầu nhiệm kỳ).
 
Một góc TP. Pleiku. Ảnh: Đức Thụy
Một góc TP. Pleiku. Ảnh: Đức Thụy
 
Xác định xây dựng NTM là công việc chỉ có điểm xuất phát, không có điểm kết thúc, nhiệm kỳ qua, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM của TP. Pleiku đạt nhiều kết quả tích cực. Thành phố đã huy động các nguồn lực và cộng đồng xã hội chung tay xây dựng NTM; cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư nâng cấp, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể.
 
Ngoài việc được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM cấp thành phố, địa phương cũng đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng xã NTM nâng cao và làng NTM kiểu mẫu. Đến nay, thành phố quyết định công nhận 3 làng đạt chuẩn NTM năm 2019; đồng thời xây dựng 2 xã NTM nâng cao và 4 làng NTM trong năm 2020.
 
Cùng với đó, các chính sách xã hội được thành phố quan tâm giải quyết. Đến cuối năm 2019, thành phố còn 306 hộ nghèo (chiếm 0,53%); hộ cận nghèo còn 518 hộ (chiếm 0,89%). Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế tăng từ 68,5% năm 2015 lên 90,01% năm 2020. Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch đạt 97,88%. Chất lượng giáo dục và đào tạo, khám-chữa bệnh cho người dân được nâng lên. Công tác cải cách tư pháp được thực hiện theo đúng lộ trình, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng-chống tội phạm trong tình hình mới.
 
Công tác xây dựng Đảng ngày càng được quan tâm, chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên. Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố và mở rộng; sự đồng thuận, gắn bó giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước đã góp phần thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của thành phố.
 
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
 
Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, thể hiện rõ ở việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI đề ra; đồng thời, ban hành nhiều chủ trương quan trọng tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
 
Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ thành phố đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy trong hệ thống chính trị, vừa đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, vừa tập trung cho những ngành, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm và coi trọng hơn công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết và phát huy vai trò, trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng theo hướng giảm bớt thủ tục, giảm hội họp, tăng cường đi cơ sở, đối thoại trực tiếp với nhân dân.
 
Triển khai thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy, các thôn, làng, tổ dân phố, các trường học, đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thành phố đã sáp nhập xã Chư Hdrông vào phường Chi Lăng; sáp nhập 79 thôn, làng, tổ dân phố, 440 tổ chức, 250 người hoạt động không chuyên trách…
 
 Một góc TP. Pleiku. Ảnh: Hồng Thi
Đô thị Pleiku ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: Hồng Thi
 
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng từng bước đi vào chiều sâu. Việc tổ chức triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện được tiến hành chặt chẽ. Chú trọng tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sự lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, cụ thể, sâu sát và thể hiện quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy trong toàn Đảng bộ; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chỉ đạo thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình từ thành phố đến cơ sở cơ bản đạt yêu cầu đề ra.
 
Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở phù hợp với quy định và yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Kịp thời củng cố, kiện toàn cấp ủy thành phố và cấp cơ sở, tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn. Các tổ chức cơ sở Đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện ở cơ sở. Công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm; chú trọng tăng cường tỷ lệ đảng viên là người tại chỗ, chất lượng đảng viên mới ngày càng được nâng cao cả về chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn.
 
Đặc biệt, công tác dân vận được quan tâm chỉ đạo và có bước đổi mới trong phương thức hoạt động; tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM, chỉnh trang đô thị. Phong trào “Dân vận khéo” dần trở thành phương thức quan trọng trong công tác vận động nhân dân và tạo được sự đồng thuận trong xã hội; các mô hình dân vận khéo bước đầu đã có sự lan tỏa, tác động tích cực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.
 
Quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ có tính đột phá
 
Trong 5 năm tới (2020-2025), TP. Pleiku có những thuận lợi, đó là quy mô và các nguồn lực của nền kinh tế ngày càng mở rộng; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; thành phố trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh; là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh, có vị trí thuận lợi trong khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam nên đây sẽ là môi trường thuận lợi cho hợp tác, đầu tư để phát triển thành phố.
 
Thành phố sẽ tiếp tục khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh để đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện năng lực triển khai các dự án đầu tư; thúc đẩy mạnh mẽ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm tận dụng tốt mọi cơ hội phát triển; huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn, phát triển TP. Pleiku theo quy hoạch.
 
Song song với đó, duy trì tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ở mức khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp; hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí đô thị loại I; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách; phát triển đồng đều các lĩnh vực văn hóa-xã hội; xây dựng TP. Pleiku phát triển toàn diện, bền vững theo hướng đô thị thông minh, thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”, là vùng động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển toàn tỉnh.
 
Một góc TP. Pleiku. Ảnh: Quang Tấn
Khu vực trung tâm TP. Pleiku nhìn từ trên cao. Ảnh: Quang Tấn
 
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện một số chương trình trọng tâm như: phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của thành phố; chuyển đổi cây trồng, phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng bền vững; thu hút có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị, xây dựng thành phố theo hướng đô thị thông minh, thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”; tiếp tục thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, nhất là tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Phát triển”, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc TP. Pleiku tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra.
 
TRỊNH DUY THUÂN
 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố
 
.