.

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ký quyết định số 154/QĐ-UBND về việc “công bố 4 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương”.
 

Văn bản chủ tịch tỉnh ký. Ảnh: Ngọc Linh
Ảnh: Ngọc Linh

Theo đó, kể từ đầu tháng 2-2013, Sở Công thương có thêm 4 thẩm quyền mới trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đó là: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm; Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm; Cấp mới giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm; Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm với cơ sở kinh doanh thực phẩm.

Sở Công thương có trách nhiệm niêm yết công khai tại trụ sở các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đã được công bố và thực hiện đầy đủ nội dung; thường xuyên cập nhật các quy định thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyền để trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ…

 

Ngọc Linh

.