.
.

Phấn đấu mỗi người dân đọc trung bình 4,2 cuốn sách/năm

Thứ Hai, 09/08/2021, 09:00 [GMT+7]
.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

 

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021-2025 là phấn đấu 85% học sinh, sinh viên và người học khác tại các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện; 20-25% người dân được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện văn hóa xã, cơ quan xuất bản và phát hành; 45-50% người dân có kỹ năng tiếp nhận, sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời. Bên cạnh đó, duy trì 85% người sử dụng thư viện (đối với học sinh, sinh viên là 90%) để phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí; phấn đấu trung bình mỗi người dân đọc 4 cuốn sách/năm, số người truy cập và sử dụng thông tin tại các thư viện đạt 750 ngàn lượt/năm; duy trì 100% cơ sở giáo dục ở các bậc, cấp học có thư viện, trong đó 50% cơ sở giáo dục ở bậc phổ thông có thư viện đạt chuẩn theo quy định…

Về định hướng đến năm 2030, tỉnh phấn đấu có 90% học sinh, sinh viên và người học khác tại các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện; mỗi người dân đọc trung bình 4,2 cuốn sách/năm. Số người truy cập và sử dụng thông tin tại các thư viện đạt 800 ngàn lượt/năm; 100% cơ sở giáo dục ở bậc phổ thông có thư viện đạt chuẩn theo quy định…

 

LAM NGUYÊN
 

.