.
.
(GLO)- Trong 3 năm (2016-2018), huyện Kông Chro đã huy động 594,4 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó, vốn lồng ghép từ các chương trình mục tiêu quốc gia hơn 322,3 tỷ đồng, vốn trực tiếp 78,5 tỷ đồng, vốn vay tín dụng hơn 121,3 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp đóng góp 7,4 tỷ đồng và nhân dân đóng góp hơn 64,6 tỷ đồng.
 
 
Cầu Yang Trung huyện Kông Chro. Ảnh: Đức Thụy
Cầu Yang Trung huyện Kông Chro. Ảnh: Đức Thụy
 
Đến nay, toàn huyện đạt được 125 tiêu chí (bình quân đạt 9,6 tiêu chí/xã), trong đó có 7 xã đạt 10-14 tiêu chí, 6 xã đạt 5-9 tiêu chí. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2020 có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới và bình quân mỗi xã còn lại đạt 14,9 tiêu chí.
 
Lê Nam
 
.