.

Theo Bộ Tài chính, thực hiện thu cân đối NSNN 5 tháng qua đạt 549.000 tỷ đồng, bằng 41,6% dự toán, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2017. Tất cả các nguồn thu đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.
 

Thu ngân sách Nhà nước 5 tháng qua đạt những con số tích cực.
Thu ngân sách Nhà nước 5 tháng qua đạt những con số tích cực.

Trong công tác quản lý thu nội địa, 5 tháng qua, lực lượng chức năng đã thực hiện trên 12.000 cuộc thanh tra và kiểm tra thuế; kiến nghị xử lý thu vào NSNN trên 3,2 nghìn tỷ đồng, số đã thu nộp vào NSNN trên 1 nghìn tỷ đồng.

Về chi NSNN, tổng số chi sau 5 tháng là 526,6  nghìn tỷ đồng, bằng 34,6% dự toán, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Tính đến ngày 31/5/2018, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 297.464 tỷ đồng, đạt 30,5% dự toán chi thường xuyên qua KBNN. Qua đó phát hiện khoảng 3.550 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; không chấp nhận thanh toán khoảng 5,2 tỷ đồng.

Về giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, ước thanh toán 5 tháng là 94.108,095 tỷ đồng, đạt 23,54% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 24,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tiến độ giải ngân đã có những chuyển biến tích cực so với các tháng đầu năm và đạt xấp xỉ tỷ lệ giải ngân cùng kỳ năm 2017 .

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều Bộ, ngành Trung ương và địa phương có số giải ngân thấp: 37/56 Bộ, ngành trung ương và 21/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân kế hoạch năm 2018 dưới 20%, trong đó, có 23 Bộ, ngành Trung ương và 1 địa phương dưới 10%.

PV/VOV

.