.

Gia Lai: Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Thứ Hai, 28/08/2017, 05:18 [GMT+7]
.

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các Công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu tập trung xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018.

 

Theo đó, việc xây dựng dự toán thu, chi NSNN phải theo đúng các quy định của pháp luật; trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán NSNN; bảo đảm đủ nguồn lực thực hiện các chế độ, chính sách do Trung ương ban hành; đảm bảo ưu tiên bố trí đủ dự toán nhu cầu kinh phí thực hiện các dự án, nhiệm vụ đã cam kết, chế độ chính sách địa phương đã ban hành; quán triệt chủ trương triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán.

 

Sản xuất, kinh doanh phát triển sẽ tạo nguồn thu cao, bền vững cho ngân sách Nhà nước. Ảnh: Mộc Trà
Sản xuất, kinh doanh phát triển sẽ tạo nguồn thu cao, bền vững cho NSNN. Ảnh: Mộc Trà

Dự toán thu các khoản cân đối ngân sách của các huyện, thị xã, thành phố (không kể tiền sử dụng đất) phấn đấu tăng bình quân tối thiểu từ 12-14% so với đánh giá ước thực hiện thu năm 2017 (loại trừ các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách). Dự toán thu từ hoạt động xuất-nhập khẩu tăng bình quân tối thiểu 5-7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2017. Mức tăng thu cụ thể tùy theo điều kiện, đặc điểm và phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế của từng địa phương.

 

HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần rà soát, lập dự toán thu NSNN tích cực, sát thực tế phát sinh tổng hợp đầy đủ các khoản thu mới phát sinh trên địa bàn để tính đúng, đủ nguồn thu, lấy chỉ tiêu HĐND tỉnh quyết định, UBND tỉnh giao làm căn cứ chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn...

 

Khi xây dựng dự toán và bố trí NSNN năm 2018, các sở, ngành, địa phương cần chú ý các nội dung liên quan đến chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên. Chi đầu tư phát triển nguồn NSNN (bao gồm cả vốn trái phiếu Chính phủ, vốn xổ số kiến thiết, nguồn bán bớt phần vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp) phải phục vụ mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020. Việc bố trí vốn kế hoạch chi đầu tư phát triển nguồn NSNN phải thực hiện đúng quy định hiện hành. Đối với nguồn vốn đầu tư từ thu sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, các sở, ngành và địa phương lập dự toán thu, chi NSNN năm 2018 từ nguồn thu này, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước, trình cấp có thẩm quyền quyết.

 

Cùng với đó, các sở, ngành và địa phương căn cứ nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, chủ động xây dựng dự toán chi thường xuyên cho từng lĩnh vực chi theo mục tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2018, đảm bảo đúng chính sách, chế độ, định mức chi NSNN…

Mộc Trà

.