.
.

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tấm gương mẫu mực trong viết báo, làm báo

Thứ Hai, 20/06/2022, 03:53 [GMT+7]
.
(GLO)- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh. Điều này thể hiện rất rõ trong lĩnh vực viết báo, làm báo của Người.
 
 
1. Là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định rõ trách nhiệm của người làm báo trong suốt tiến trình cách mạng. Tại Đại hội lần thứ 2 Hội Nhà báo Việt Nam (16-4-1959), Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định: Báo chí ta không phải để cho một số ít người xem, mà để phục vụ Nhân dân, để tuyên truyền giải thích đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ, cho nên nền báo chí đó phải có tính chất quần chúng và tinh thần chiến đấu. Báo chí góp phần đề cao cái tốt, cái tích cực, phát hiện và đấu tranh chống cái xấu, cái tiêu cực… Nhà báo phải gần gũi với quần chúng, học hỏi Nhân dân để tiến bộ, phải phản ánh trung thực hiện thực xã hội. Vì rằng, “Những gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, những gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”, nên nhà báo luôn cần phải có cái tài để phát hiện và chuyển tải những vấn đề bức xúc của thực tiễn, và quan trọng hơn là phải có cái tâm trong sáng, phải có bản lĩnh để giữ cho ngòi bút không bị bẻ cong trước những cám dỗ...
 
2. Học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách làm báo, viết báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người làm báo cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để vững tin hơn vào chính mình.
 
Việc hiểu đúng, đầy đủ, sâu sắc nền tảng tư tưởng của Đảng ta là điều kiện để mỗi nhà báo có thể trở thành một chiến sĩ đủ sức khẳng định tầm vóc, dũng khí trong tuyên truyền khẳng định và đề xuất những ý tưởng mới-tất yếu nảy sinh trong sự đổi thay nhanh chóng, sâu rộng của đời sống hiện thực. Đó là cách tốt nhất để tự bảo vệ và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cũng là cách thức góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ chuẩn giá trị trong đời sống tinh thần của xã hội Việt Nam.
 
Báo chí thể hiện trách nhiệm trong việc góp phần phát huy mọi nguồn lực để từng bước hoàn thành mục tiêu nhân văn cao cả “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh-người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam (ảnh tư liệu).
Chủ tịch Hồ Chí Minh-người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam (ảnh tư liệu).
 
Hiện thực hóa triết lý nhân văn Cộng sản chủ nghĩa là tìm cách trả lại quyền tự do, bình đẳng, dân chủ, công lý và phát triển vốn có của con người và các cộng đồng người (tầng lớp, giai cấp, quốc gia, dân tộc) trong mối quan hệ hòa hợp giữa tự nhiên và xã hội. Báo chí cần phản ánh kịp thời thực tiễn tiến trình “hoàn thiện thể chế phát triển”, góp phần phát triển bền vững, hài hòa về xã hội và môi trường. Đưa tin kịp thời việc tìm kiếm và xây dựng các thể chế có thể khuyến khích, dung nạp sự tham gia đông đảo của người dân trong các hoạt động kinh tế, phát huy tối đa năng lực của con người. Chỉ ra hay chứng minh sinh động rằng, hoàn thiện thể chế phát triển không chỉ xây dựng một thể chế có khả năng huy động tối đa mọi nguồn lực (dân tộc và thời đại) mà còn giải quyết hài hòa tương quan mối quan hệ nhu cầu và nguồn lực để xác định mục tiêu, nhịp điệu, bước đi hợp lý, hài hòa; là tìm kiếm phương thức quản lý, vận hành quá trình phát triển kinh tế-xã hội một cách hiệu lực, hiệu quả; để từng bước hiện thực hóa “khát vọng về một xã hội phồn vinh, hạnh phúc”-nền móng vững chắc cho hệ tư tưởng của Đảng, bản sắc văn hóa của dân tộc, các giá trị văn minh, tiến bộ của thời đại.
 
Báo chí tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện lối sống tích cực-vì hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình, vì sự tiến bộ xã hội, góp phần hình thành khả năng đề kháng, miễn dịch với các thông tin độc hại.
 
Cái tạo nên mọi sự đổi thay, xét đến cùng là sức dân. Vì thế, báo chí phải chú trọng đúc kết thực tiễn, truyền tải và truyền cảm hứng kịp thời quá trình “khai dân trí, chấn dân khí”. Trong đó, đặc biệt quan tâm việc học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đoàn thể, công tác dân vận, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo; lấy đoàn kết trong tổ chức Đảng, chính quyền làm hạt nhân, làm cơ sở để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc đối thoại, lắng nghe ý kiến, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ở cơ sở, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tạo môi trường ổn định, sự đồng thuận trong xã hội để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội.
 
Mặc dù về bản chất những âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay không mới, nhưng về cách thức tiến hành thì đã có sự điều chỉnh theo hướng triệt để lợi dụng, phát huy vai trò của “mạng xã hội-siêu quyền lực mới”-một mặt trận mà báo chí cách mạng phải thể hiện rõ “chiến sĩ tiên phong”. Bên cạnh huy động những bài viết, những phóng sự điều tra mang tính khoa học, thực chứng-tích hợp hệ thống dữ liệu phong phú từ thực tiễn của đất nước và quốc tế, báo chí góp phần phản bác một cách thuyết phục các luận điệu sai trái, cần tuyên truyền các giải pháp thiết thực, sát hợp các đối tượng, góp phần tăng sức đề kháng, miễn dịch thông tin độc hại cho mỗi người dân và các tầng lớp dân cư… là một bộ phận hợp thành sứ mệnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay.
 
Phó Giáo sư-Tiến sĩ HỒ TẤN SÁNG
 
 
 
.