.
.

(GLO)- Giai đoạn 2016-2020, kinh tế tỉnh ta phát triển nhanh, bền vững và đúng hướng.Trên cơ sở đó, tỉnh đang xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2021-2025, trong đó chú trọng xác định chiến lược đột phá cho từng ngành.

 

 

 

.