.
Đến cuối tháng 10, tổng nguồn vốn huy động đạt 9.700 tỷ đồng, tăng 50,5% so với cùng kỳ năm 2009; tổng dư nợ 21.400 tỷ đồng, tăng 16,6%, trong đó nợ xấu chiếm 2,1% tổng dư nợ. Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Gia Lai còn bảo lãnh 9 chứng thư, với số tiền 55 tỷ đồng; đã thanh lý 24 chứng thư với số tiền 136,6 tỷ đồng.
 
Thực hiện các chính sách hỗ trợ lãi suất theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đến hết tháng 10, các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn đã cho vay hỗ trợ lãi suất 43.010 khách hàng, với tổng số lãi tiền vay hỗ trợ là 56 tỷ đồng.
 
Hiện Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Gia Lai đang tích cực đôn đốc các chi nhánh ngân hàng thương mại thực hiện sự đồng thuận của Hiệp hội Ngân hàng về việc giảm lãi suất huy động tối đa là 11%/năm để giúp doanh nghiệp bớt khó khăn trong vay vốn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.
 
Mai Đàn