.
Ảnh: Thanh Nhật
Ảnh: Thanh Nhật
Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND huyện Đức Cơ để đầu tư xây dựng công trình mở rộng lưới điện tại vùng biên giới.

 
Theo đó, diện tích chuyển mục đích sử dụng đất là 1.911 m2, được đầu tư xây dựng công trình lưới điện tại thị trấn Chư Ty, các xã: Ia Lang, Ia Krêl, Ia Din, Ia Kriêng, Ia Kla, Ia Dơk, Ia Dom, Ia Pnôn, Ia Nan, gồm 23 trạm biến áp với diện tích 96 m2, 1.210 trụ điện với diện tích phần xây dựng móng trụ là 1.815 m2.
 
Trên cơ sở quyết định này, UBND huyện Đức Cơ có trách nhiệm liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng các sở ngành liên quan thực hiện giao nhận đất trên thực địa, nộp lệ phí địa chính và quản lý sử dụng đường điện theo quy hoạch được duyệt, tiến hành bồi thường hoa màu và tài sản trên đất (nếu có) theo quy định pháp luật.
 
Thanh Nhật