.

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 66-KH/TU về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020.
 

Tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa trong thanh niên người dân tộc thiểu số. Ảnh: Lương Thanh
Tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa trong thanh niên người dân tộc thiểu số. Ảnh: Lương Thanh

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện phong trào “Dân vận khéo” theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), xây dựng mô hình “Dân vận khéo” hướng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá và 7 chương trình trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với những nội dung cụ thể; có trọng tâm, trọng điểm; được tổ chức thường xuyên, sâu rộng cùng với các phong trào thi đua yêu nước có tính bền vững, lan tỏa trong cộng đồng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Các cấp ủy, chính quyền gắn việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với quán triệt tư tưởng và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu quả công tác dân vận gắn với việc chăm lo đời sống mọi mặt của nhân dân. Đặc biệt, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chế độ “Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân”, tiếp thu ý kiến phê bình của nhân dân, xây dựng phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Duy Lê

 

.